Golf Tatry - VOP

Golf Tatry - VOP
Golf Tatry - VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa dôsledne oboznámili so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré upravujú, dopĺňajú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi vami, ako klientom a poskytovateľom služby spoločnosťou GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. (ďalej hotel). 

 

1. Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi spoločnosťou GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. a jej klientom s cieľom zabezpečiť informovanosť o podmienkach služieb poskytovaných spoločnosťou GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. klientom hotela International.  

 

Hotel International spĺňa podmienky v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried, zaradené do kategórii: hotel a trieda: ****

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody, objednávky), ktorou sa hotel zaväzuje poskytnutím služieb a klient úhradou dohodnutej ceny.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre hotel International **** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta oboznámením sa s VOP a objednaním služby. VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.golftatry.sk a hosť/klient/odberateľ je o zverejnení informovaný z každého odoslaného emailu spoločnosti, presne v podpise emailu všetkých zamestnancov.

 

1.1. Výklad pojmov

Hotel- špecifikácia na základe 277/2008 Z.z.

Priestory hotela- všetky vnútorné a vonkajšie priestory patriace spoločnosti

Klient- každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu so spoločnosťou

Zmluva- je zložený právny úkon najmenej dvoch subjektov, ktorý zakladá určitý právny vzťah

Zmluvné strany- najmenej dva subjekty: spoločnosť a klient

Služba- akákoľvek služba/činnosť v súlade s predmetom podnikania spoločnosti

Podujatie- spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a súvisí s poskytovanými službami hotela

Organizátor podujatia- každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje podujatie v mene klienta a tak vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.

Skupina- sa rozumie spravidla 10 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu

Okamih úhrady- deň pripísania fin. prostriedkov na účet spoločnosti, prevzatím fin. prostriedkov v pokladni

Škoda- skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená strana požiada a ak s tým hotel súhlasí, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

2. Uzavretie zmluvy

2.1. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a spoločnosťou na základe žiadosti klienta (objednávky). Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo emailom. Zmluva vzniká potvrdením objednávky hotelom. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebo emailom.

 

2.2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká právo žiadať zaplatenie dohodnutej ceny.

 

2.3. V prípade, že spoločnosť a klient uzatvoria rámcovú zmluvu, platia ustanovenia rámcovej zmluvy pred týmito VOP.

 

2.4. Klient nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu hotela a nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do podnájmu/prenájmu tretej osoby.

 

2.5. Náležitosti objednávky: Obchodné meno, IČO, IČ DPH, DIČ, sídlo spoločnosti, dodacia adresa na zasielanie pošty, špecifikácia objednaných služieb. Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt.

 

3. Ubytovacie služby – individuálni klienti, skupiny a storno podmienky

3.1. Hotel International je povinný pripraviť klientovi objednané alebo rezervované izby od 15:00 hod. dohodnutého dňa. Klient ma nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby len v prípade, že s tým hotel International písomne súhlasil (teda ubytovanie je v deň nástupu voľne). V prípade, že sa klient ubytuje pred 6 hod. rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú noc. V prípade, že sa klient ubytuje pred 10 hod. rannou, je hotel oprávnený požadovať úhradu 50% z ceny ubytovania za predchádzajúcu noc. (early check in).

 

3.2. Na základe objednávky je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 19 hod. v prípade, že nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ sa klient neubytuje do 19 hod. má hotel právo použiť izbu na iný účel.

 

3.3. V dohodnutý deň odchodu je klient povinný uvoľniť izbu do 12 hod., pokiaľ nebolo stanovené inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne najneskôr však do 18:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok 20 €/izba (late check out). Po 18:00 hod je hotel oprávnený účtovať celú sumu ubytovania.

 

3.4. Pre prípad zrušenia rezervácie si Vás dovoľujeme oboznámiť so storno poplatkami pre individuálnych klientov:

 • pri zrušení rezervácie viac ako 2 dni pred dňom príchodu: bez storno poplatkov
 • pri zrušení rezervácie menej ako 2 dni pred dňom príchodu a neskôr: storno poplatok

v hodnote celej rezervácie

 

3.5. Klient garantuje svoju rezerváciu pred nastúpením na pobyt: prevodom fin. prostriedkov na účet spoločnosti, platbou v hotovosti, garanciou platobnej karty a to minimálne tak, aby finančné prostriedky boli 2 dni pred nástupom na učte spoločnosti GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.

 

3.6. Pokiaľ cena za poskytnuté služby u individuálneho klienta presiahne sumu 500 €, je klient povinný na požiadanie recepcie hotela účet za doposiaľ vyčerpané služby počas pobytu uhradiť.

 

3.7. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby, jej vybavenia alebo inventáru. V prípade, ak hotel zistí poškodenie izby alebo inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii hotela, je klient povinný nahradiť hotelu takúto škodu v plnom rozsahu.

 

3.8. Hotel poskytuje ubytovanie iba riadne prihlásenému hosťovi (predloženie dokladu totožnosti vo forme občianskeho preukazu alebo cestovného pasu). Recepcia vydá hosťovi pri zaevidovaní ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby a ceny za ubytovanie.

 

3.9. Pri každom príchode do hotela sa hosť preukáže platným ubytovacím preukazom.

 

3.10. Hosť nepremiestňuje zariadenie hotela bez súhlasu zodpovedného pracovníka, nevykonáva úpravy, ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej technologickej inštalácie. V izbe hosť nepoužíva žiadne elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov určených na osobnú hygienu.

 

3.11. Hotel ubytuje zviera, ktoré si hosť dovedie len po preukázaní jeho bezchybného zdravotného stavu. Vo všetkých verejných priestoroch zariadenia musí mať pes košík. Nie je povolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa. Vstup do reštaurácie so zvieratkom nie je z hygienických a spoločenských dôvodov povolený.

 

3.12. V čase od 22 hod. do 7 hod. je nočný kľud. Hotel zabezpečí lekársku starostlivosť v prípade nemoci, resp. zranenia hosťa (na požiadanie hosťa). Hosť na izbe a v spoločenských priestoroch nefajčí. Hosť za poskytnuté služby platí podľa platného cenníka, pred ukončením pobytu. Cenník za služby je k dispozícii na recepcii hotela. Sťažnosti, pripomienky, podnety hostí prijíma vedenie hotela a zapisujú sa do reklamačnej knihy. Ubytovaní hostia venujú pozornosť požiarnemu poriadku, ktorý je vyvesený na prístupnom mieste. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku, v prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, ubytovacie zariadenie podľa § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka môže od zmluvy odstúpiť.

 

3.13. Pre prípad zrušenia rezervácie pre skupiny si Vás dovoľujeme oboznámiť so storno poplatkami:

 • > 30 dni pred nástupom na ubytovanie 10% z celkovej ceny ubytovania
 • 30- 20 dni pred nástupom na ubytovanie 25% z celkovej ceny ubytovania
 • 19 – 14 dni pred nástupom na ubytovanie 50% z celkovej ceny ubytovania
 • 13 – 7 dni pred nástupom na ubytovanie 80% z celkovej ceny ubytovania
 •  < 7 dni pred nástupom na ubytovanie 100% z celkovej ceny ubytovania

- organizátor/klient garantuje svoju rezerváciu zálohovou platbou vopred. Výška zálohovej platby predstavuje 100% z ceny ubytovania za všetky izby. Zálohovú platbu je potrebne previesť na účet spoločnosti na základe zálohovej faktúry.

 

4. Podujatia

4.1. Rozsah služieb poskytovaných hotelom v súvislosti s uskutočnením podujatia je určený objednávkou. Pokiaľ služby neboli presne špecifikované, je hotel oprávnený postupovať na základe dohodnutého rozpočtu.

 

4.2. Hotel je povinný poskytnúť dohodnuté služby riadne, včas a v obvyklej kvalite, tieto služby však musia byť z vecného a časového hľadiska objednané vopred.

 

4.3. Organizátor je povinný najneskôr 6 dni pred začiatkom podujatia oznámiť presný počet hosti, v prípade, že počet osôb po upresnení bude nižší, hotel je oprávnený účtovať vopred objednaný rozsah služby. Na poskytnutie služieb pre osoby prevyšujúce objednaný počet pristupuje hotel s maximálnym úsilím, avšak organizátor rešpektuje technologické procesy, ktoré sa nedajú ovplyvniť.

 

4.4. Hotelové zariadenie neumožňuje na podujatí konzumáciu jedál a nápojov, okrem tých, ktoré poskytol hotel, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Organizátor akcie je povinný zaplatiť v takomto prípade poplatok a preberá plnú zodpovednosť za legálny pôvod, zdravotnú nezávadnosť a vysporiadanie daňových, resp. colných povinností viažucich sa k doneseným alkoholickým nápojom.

 

4.5. Organizátor akcie v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s konaním účastníkov podujatia. Organizátor je povinný nahradiť vzniknutú škodu v celej výške v peniazoch alebo náhradou do predošlého stavu, teda zabezpečením výmeny poškodeného materiálu, tovaru, inventáru a pod. O spôsobe náhrady škody rozhoduje hotel.

 

4.6. Organizátor podujatia je povinný dodržiavať všetky všeobecné záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť. Uhradiť peňažné plnenie alebo si vyžiadať súhlas, dohodu, zmluvu voči tretím osobám (organy štátnej správy, verejnej správy, soza, slovgram, lita, ozis, autori, výkonní umelci). Organizátor podujatia je v celom rozsahu zodpovedný za požiarnu ochranu užívaných priestorov. Organizátor je povinný dodržať všetky miestne predpisy na úseku prevencie pred požiarmi. V prípade, že podľa platných predpisov má byť počas podujatia prítomná požiarna hliadka (asistenčná) je za podujatie zodpovedný organizátor podujatia. Akékoľvek použitie otvoreného ohňa alebo fajčenie mimo vyhradených priestorov je zakázané, prípadné výnimky musia byť vopred písomne dohodnuté. Výnimky môžu byť zmenené na základe dohody s prevádzkou hotela alebo vedením hotela s ohľadom na dodržanie záväzných právnych predpisov.

 

4.7. Organizátor podujatia je oprávnený vniesť do zariadenia hotela veci, predmety len so súhlasom osoby konajúcej za hotel, resp. osoby zodpovednej za vedenie hotela. Rovnako aj inštalácia týchto veci v zariadení hotela je povolená len so súhlasom osoby konajúcej za hotel, resp. osoby zodpovednej za vedenie hotela. Pri inštalácii nesmie dôjsť k poškodeniu zariadenia hotela. Po skončení podujatia je organizátor okamžite povinný odstrániť a odniesť veci, predmety a tovar. V prípade ponechania veci v skladových priestoroch hotela je hotel oprávnený účtovať poplatok za úschovu v zmysle platného cenníka.

 

4.8. Akékoľvek inzeráty v tlačových, elektronických a iných médiách, reklamy a oznamy určené verejnosti, najmä informácie, ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo majú znaky parazitovania na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci súhlas hotela.

 

5. Ceny za služby a platobné podmienky

5.1. Klient je povinný zaplatiť hotelu za dohodnuté alebo poskytnuté služby cenu určenú v zmluve, objednávke, popr. vypočítanú na základe emailovej komunikácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena za služby hotela vyplýva z platných cenníkov hotela.

 

5.2. Klient, ktorý je organizátorom podujatia, je povinný uhradiť hotelu všetky služby a tovary, ktoré boli na základe objednávky, popr. emailovej komunikácie odsúhlasené. Dohodnuté ceny za služby a tovar zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena ubytovania nezahŕňa miestnu daň. Miestna daň je vo výške 0,50 €/osoba/noc, ktorá sa odvádza obci Veľká Lomnica.

 

5.3. V prípade, že je doba medzi uzatvorením zmluvy a prvým dňom podujatia/poskytnutia služby dlhšia ako 4 mesiace a zároveň sa v tomto období podľa cenníka hotela zvýšili ceny pre dohodnuté služby, hotel je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnuté ceny, najviac však o 5%, o čom je hotel povinný klienta informovať.

 

5.4. Ak zo zmluvy, objednávky, alebo emailovej komunikácie nevyplýva inak, je organizátor podujatia povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z dohodnutej ceny, najneskôr 7 dni pred začiatkom podujatia.

 

5.6. Podkladom pre vyúčtovanie služieb je faktúra, fiškálne doklady, splatnosť faktúry je 7 dni odo dňa skončenia akcie.

 

5.7. V prípade omeškania klienta s úhradou je hotel oprávnený účtovať klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný na prvú písomnú výzvu hotela v lehote uvedenej vo výzve.

 

5.8. Hotel si vyhradzuje právo klientovi dodatočne zúčtovať náklady v prípade, že budú zistené rozdiely po jeho odchode. (konzumácia z mini baru, spôsobená škoda, nedoúčtované služby), s čím klient zaslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas. V takomto prípade je hotel povinný písomne informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov.

 

5.9. V prípade záujmu o fakturáciu na firmu poprosíme o fakturačné údaje pred úhradou. Po úhrade už nie je možné vystaviť faktúru popr. žiadať o zmenu. Pri objednávke pobytu uveďte prosím správne IČO, DIČ, IČ DPH. 

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyslovene uvedených v zmluve na základe dohody uvedenej v zmluve.

 

6.2. Hotel môže odstúpiť od zmluvy aj z niektorého z nasledovných dôvodov:

 • bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom
 • klient má záväzok voči hotelu po lehote splatnosti
 • vyskytli sa okolnosti vis major, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným
 • pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok nesplnil riadne a včas
 • služby boli objednané alebo rezervované za uvedenia nesprávnych, zavádzajúcich, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov o klientovi
 • hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku hotela, bezpečnosť hotela, jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť hotela na verejnosti bez toho, že by sa to oprávnene mohlo pripisovať vlastníkovi, resp. riadiacim orgánom hotela.

 

6.3. Odstúpenie od zmluvy si zmluvné strany doručujú písomne na adresu hotela alebo adresu objednávateľa. Zásielka sa považuje za doručenú dňom prevzatia alebo odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát zásielku neprevezme považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

 

7. Ručenie a škody (§ 433, § 436 občianskeho zákonníka)

7.1. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými hosťami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané zodpovednému pracovníkovi hotela.

 

7.2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel do výšky 332 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do 15. dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Cennosti si klient musí odložiť v trezore na hotelovej izbe alebo v trezore na recepcii hotela.

 

8. Osobné údaje

8.1. Klient prehlasuje, že v súlade so zákonom 122/2013 o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom 351/2011 o elektronických komunikáciách súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytovaním služieb a tovarov zo strany GOLF INTERNATIONA s.r.o. Klient prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

 

8.2. V prípade, že klient vysloví nesúhlas so spracovaním osobných údajov na základe písomného oboznámenia, spoločnosť je povinná odstrániť jeho údaje z databázy firmy.

 

9. Komunikácia a doručovanie

9.1. Vzájomné podania si zmluvné strany doručujú písomne na adresu hotela alebo adresu objednávateľa. Zásielka sa považuje za doručenú dňom prevzatia alebo odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát zásielku neprevezme považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa adresát o jej nej nedozvedel.

 

9.2. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, oznámenia a informácie realizované medzi zmluvnými stranami v písomnej forme sa môžu druhej strane zasielať aj faxom alebo emailom. Podanie faxom sa považuje za doručené potvrdením o odoslaní a podanie emailom sa považuje za doručené oznámením o doručení. Emailová adresa hotela je international@golfinter.sk, číslo faxu hotela je 052 4661 112.

 

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú, že sa s VOP oboznámili a s týmto VOP súhlasia.

 

10.2. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu VOP, povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na internetových stránkach hotela.

 

10.3. Zmenené VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah zmluvných strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

 

10.4. Zmenené VOP nemajú vplyv na právne nároky, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami pred účinnosťou zmeny.

 

10.5. Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú im svojou povahou najbližšie.

 

10.6. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOLF INTERNATIONAL s.r.o., nadobúdajú účinnosť dňom 16.5.2016.

 

Ing. Sylvia Hrušková

generálna riaditeľka

 

VOP.pdf