Vážené dámy a vážení páni,

V mene Lomnického golfového klubu si Vás dovoľujeme pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 8.4.2022 o 17:00 hod vo Veľkej Lomnici, v zimnej záhrade hotela International, s nasledovným programom:

1.Prezentácia, zahájenie, voľba skrutátorov.

2.Schválenie programu.

3.Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisu, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

4.Správa o činnosti LGK za rok 2021

5.Správa o hospodárení LGK za rok 2021

6.Správa revíznej komisie

7.Návrh plánu činnosti LGK na rok 2022

8.Návrh na výšku poplatkov na rok 2023

9.Schválenie rozpočtu na rok 2022

10.Diskusia

11.Návrh a schválenie uznesení

12.Záver

V prípade, že Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné Prezídium týmto zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie na 8.4.2022 o 17:30 hod.

V prípade Vašej neúčasti môžete písomne splnomocniť iného člena LGK na zastupovanie pri hlasovaní. Na hlasovaní sa môže zúčastniť len člen LGK s uhradenými členskými príspevkami.

Pozvánka na stiahnutie

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia