V januári 2015 bol ukončený monitoring životného prostredia, ktorý opätovne potvrdil pozitívny vplyv golfového rezortu Black Stork na okolitú prírodu.

 

 

 

 

 

 

OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY
V roku 2007 žilo na území ihriska 5 druhov, v roku 2014 to už bolo 10 druhov - 100% nárast.
VTÁKY
V roku 2007 bolo zaznamenaných 59 druhov, v roku 2014 už 77 druhov - 30% nárast.
CICAVCE
V roku 2007 žilo na ihrisku a v jeho okolí 17 druhov, v roku 2014 pribudol ďalší druh a je ich 18.
RASTLINY
V roku 2007 bolo zaznamenaných 106 druhov, v roku 2014 už 159 druhov - 50% nárast.

 

Z monitoringu vyplynulo, že vďaka vplyvu golfového ihriska vzrástla biodiverzita územia ihriska aj priľahlej časti ochranného pásma TANAP-u o 6 - 100%.
 

 

POZITÍVNY EFEKT GOLFOVÉHO IHRISKA
Zatrávnenie nevyužívaných polí, ktoré sa tu nachádzali pred výstavbou golfového ihriska, zvýšilo odolnosť tohto územia voči erózii a zvýšilo jeho krajinno-ochranársku hodnotu.
Dômyselne vybudované vodné plochy golfového ihriska prispievajú k zvýšeniu variability zastúpených biotopov a celkovej biodiverzity územia.
Trávnaté zmesi, použité na golfovom ihrisku, vychádzajú z pôvodných trávnatých druhov v tejto oblasti. Intenzívne udržiavané jamkoviská a odpaliská sú na celej ploche golfového ihriska ošetrené vrstvou minerálneho tesnenia, aby nedošlo l priamemu kontaktu použitých chemických látok s podzemnou vodou.
Monitoring pôd a podzemných vôd v roku 2014 nepreukázal ich znečistenie.

 

MÄSOŽRAVÁ RASTLINKA NA GOLFOVOM IHRISKU

Monitoring v roku 2014 odhalil v umelo vytvorených jazierkach v západnej časti golfového ihriska nový výskyt mäsožravej rastliny bublinatka nebádaná (Utricularia australis), ktorá patrí medzi ohrozené druhy rastlín.
Bublinatka nebádaná je vodná rastlina, ktorej stonka vyrastá nad vodu a nesie drobné žlté kvety. Listy sú redukované na čiarkovité úkrojky s krátkymi štetinkami a lapacími pascami na drobný vodný hmyz. Zimu prečkáva pomocou prezimovacích pukov. Rastie v stojatých vodách, jamách, mŕtvych ramenách, vodných priekopách a podobne. Na území Slovenska je zákonom chránená.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia