V tejto časti nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o hre na golfovom ihrisku Black Stork.


1. Ihrisko:
hranice ihriska určujú ploty a biele autové kolíky (aut je ukončený tam, kde sú dva biele kolíky pri sebe)
2. Pohyblivé zábrany:
kamene v bunkroch
hrable v bunkroch
kolíky na označenie vodných prekážok
3. Nepohyblivé zábrany:

 • lavičky
 • orientačné tabule
 • reklamné tabule
 • hlavy ostrekovačov
 • vodné šachty a ich kryty
 • zariadenia na umývanie loptičiek
 • kamene na označenie vzdialeností
 • kolíky označujúce vzdialenosť k okraju greenu

4. Mosty, cesty a chodníky s umelým povrchom (asfalt, tmavosivé kamienky) v areáli sú nepohyblivou zábranou. Ak lopta leží na moste cez vodnú prekážku, môže sa hráč pri založení dotknúť palicou mosta.
5. Odvodňovacie kanály obložené kameňmi sú definované ako vodné prekážky.
6. Enviromental area je definovaná ako vodná prekážka a je označená žltými kolíkmi so zeleným vrchom. Vstup do enviromental arey je prísne zakázaný a trestá dištancom na ihrisku po dobu 1 mesiaca. Enviromental area sa nachádza na jamke č.6 (červená), jamke č.9 (červená) a jamke č. 8 (biela).
7. Pri hre na hracej ploche, mimo prekážok platí beztrestná úľava pri ochrane mladých stromov. Vzťahuje sa na stromy, ktorých výška nepresahuje 2 metre.
8. Čas na odohratie deviatich jamiek je 2 hod. 20min. Jednotlivé jamky majú limit cca 15 min.
9. Skupina hráčov, ktorá nedodržuje časové limity na odohratie jednotlivých jamiek bude napomenutá maršalom, následne bude pred ňu pustená rýchlejšia skupina, prípadne bude po druhom upozornení stiahnutá z ihriska.
10. Cvičné švihy na odpalisku sú povolené len v prípade, kedy nedochádza ku kontaktu palice so zemou. Nesmie dôjsť k vysekávaniu trávy pri cvičnom švihu.
11. Na driving range je možné odpaľovať loptičky z trávy len v prípade, keď je šnúrou označený priestor na odpaľovanie a nikto neodpaľuje z krytého odpaliska (z podložiek).
12. Pôda v oprave je označená modrými kolíkmi a je zakázané z nej hrať. Hráč má nárok na beztrestný drop. Loptičku si môže z pôdy v oprave vybrať. Ak je vstup do pôdy v oprave zakázaný, modré kolíky majú hore čierny pás. Vstup do takéhoto územia sa trestá dištancom na ihrisku po dobu 1 mesiaca.
13. Povinnosti hráča:

 • oprava vyseknutých trsov trávy
 • zasypávanie stôp po odpaloch na odpaliskách pieskom
 • oprava stôp po dopadoch loptičiek na jamkoviskách
 • umiestňovanie vybratých kolíkov späť na miesto
 • úprava piesku v bunkroch po zahratí lopty
 • dodržiavanie časového limitu na hru podľa pokynov na skórkarte
 • uposlúchnutie výzvy na opustenie ihriska v prípade nebezpečenstva (1 dlhý neprerušovaný tón sirény)
 • rešpektovanie pokynov maršalov
 • cez fairway je hráč na motorovom golfovom vozíku povinný prechádzať iba po vyznačených chodníkoch, rafoch a semirafoch (v krajnom prípade kolmo, t.j. najkratšou cestou a nesmie sa priblížiť ku greenu na menej ako 50 metrov)
 • hráč je povinný nahlásiť psa na golfovej recepcii. Poplatok za jedného psa je 2 €. Hráč obdrží sáčok na psie výkaly, ktoré je povinný odstrániť. Pes musí byť vždy na vôdzke, bez výnimky. Pes v žiadnom prípade nesmie vstúpiť na odpaliská a greeny, rovnako ani na trávnaté odpalisko (driving range). Nedodržanie ktoréhokoľvek z týchto nariadení je dôvodom na vykázanie ihriska a prepadnutie fee. Za nedodržanie uvedených pokynov bude hráč v ten deň stiahnutý z ihriska bez nároku na dohru.

14. Zakazuje sa:

 •  hrať na ihrisku z driving range-ovými loptičkami
 •  cielené hľadanie loptičiek po iných hráčoch
 •  hra s viacerými loptami
 •  pohyb na greene s bagom, alebo vozíkom
 • pohyb po ihrisku na vlastných motorových vozíkoch, či trojkolkách a pod., s výnimkou telesne postihnutých hráčov, ktorí majú špeciálne upravené vozidlá a lekárske potvrdenie o svojom postihnutí

15. Nedodržanie uvedených pokynov, ohrozovanie bezpečnosti ostatných hráčov, rovnako ako nedodržiavanie času na hranie jednotlivých jamiek a času na hľadanie loptičiek sa potrestá:

 •  napomenutím maršalom
 •  vykázaním z ihriska a prepadnutie fee
 •  pokutou od 30 €
 •  pri závažnejších porušeniach etikety a pravidiel golfu nasleduje zápis do knihy, ktorá bude k nahliadnutiu na golfovej recepcii + zákaz hry na dobu určitú.
 •  pri vážnych trestoch pre členov LGK sa rozhoduje v disciplinárnom konaní.

16. Hráči môžu používať mimo turnaja optické a elektronické zariadenia na meranie vzdialenosti.

PRAVIDLÁ GOLFU 2019
PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia